TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)

Ürün Kategorileri

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)

TRANSKRANİYAL MAGNETİK STİMÜLASYON
Gebelikte ve emzirme döneminde kullanılabilen bazı hastalıklrda FDI onaylı bir tedavi yöntemidir
TMS Manyetik Uyarım (TMU) veya stimülasyon
(TMS) tedavisi beyne doğrudan elektrik vermeden, manyetik alan oluşturup beynin doğal elektriğini aktive eden bir sistemdir

TMS'in etki mekanizması nedir, nasıl uyqulanır?:TMS, bir bobin yardımıyla kafatasının 2-3 cm üzerinden uygulanmaktadır. Yarattığı manvetik alan etkisiyle serebral kortekstekı elektrik akımını harekete geçirmekte ve boylece nöronları depolarize etmektedir TMS düşuk veya yüksek frekansta uygulandığında farklı etkilere sahiptir,
Yüksek frekans-TMS'uygulandığı bölgede eksitasyona,düşük frekans uygulandığında ise inhibisyona neden olmaktadır   *
TMS'in 3 temel çeşidi vardır: tek |vuru (single pulse), çift vuru (paired pulse) ve tekrarlayan TMS (rTMS) Tek vuru TMS’te, uyarım her birkaç saniyede sadece bir kez uygulanır. Çift vuruda faz dışında iki darbe vardır ve aynı hemisferde eksitasyon ya da inhibisyon sağlamak ya da bir hemisferde eksitasyon karşı hemisferde inhibisyon meydana getirmek üzere uygulanır. Tekrarlayan TMS te manyetik darbeler hızlı bir seri halinde gelir. Yoğunluk, zaman aralığı ve frekansın ayarlanabilir olması tekrarlayan TMS'in eksitasyon ya da inhibisyon özelliğini kolaylaştırmaktadır.

Beyine etkisi nasıldır?:Beyinde hedeflenen alanda nöronal depolarizasyon" dediğimiz değişim oluşur Beyindeki hücrelerin elektriksel iletisine müdahale edilmiş olur. Beynin elektriksel ve kimyasal ileti ile çalıştığı düşünülürse beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirici etkisi olduğu anlaşılır. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisini oluşturur.

Seansın süresi ne kadardır? Hastanın bireysel ihtiyacına göre belirlenir yaklaşık 20-30 dakika süre ile belirlenen sıklıkta, belirlenen frekans ve şiddette ritmik uygulama yapılır.

Yan etkisi var mıdır?
Hafif baş ağrısı dışında bir yan eskisine rastlanılmamıştır 
Avrupa ve Kanada da resmen onaylanmış ve klinik uygulamaya girmiştir. (Tubitak Bilim Teknik, Eylül 2002)
Eğer epilepsi varsa ve TMS de uyarı aktive edici dozda verilirse nöbet indükleme riski taşımaktadır Epilepsi hastalarına uyarıcı işlem yapılmamalıdır.Mevcut güvenlik protokolleri bireyin motor eşiğine ilişkin uyarım miktarını ayarla uygulanmaktadır Kognisyonda uyarım sırasında değişim görülebilir
 Kalp pili ve koklear implantı olanlarda yapılmamalıdır

Hangi hastalıklarda etkilidir ?
1-Nörolojik Hatalıklar

1-PARKİNSON HASTALIĞI gibi hareket bozuklukları,
2-MİGREN tıpı baş ağrıları
3 -FELÇ Hastaları. 
4-KULAK ÇINLAMASI (TİİNİTUŞ)
5-NÖROPATİK AĞRI/KRONİK AĞRI
 
2-Psikiyatrik Hastalıklar:
1-Tedaviye dirençli DEPRESYON
2-Bağımhlılk (SİGARA ve MADDE BAĞIMLILIĞI TESAVİSİ).
3-ANKSİYETE-PANİK BOZUKLUK 4- Şizofreni -işitsel halusınasyorjlar ve
5-obsesıf kompülsif psikoz diğer ^iuygudurum bozuklukları
TMS bazı hastalıklarda FDA onayına sahip olup bazı hastalıklarda halen çalışmaları sonuçlanmamış bir tedavi yöntemidir
TMU Tedavisinin Avantajları:
1-Az veya sıfır yan etki.
2-Çabuk başlangıçlı terapötik etki (tipik olarak 1 hafta içerisinde) gösterir.
3- Invazif değildir (Vucuda doğrudan müdahale etmez).Anestezi gerektirmez
4-Ayaktan hasta tedavisi
.5- Spesifik nöron devrelerini üstün hedefleme gücü
6-Sadece 2 veya 4 hafta süren tedavi gerektiren bir yöntemdir.
7-Tedaviye dirençli kişilerde terapötik fayda sağlama. TMU uygulaması için hastaların ilaç kullanmayı bırakmasına gerek YOKTUR.
Tedavi parametreleri her hasta için bireysel olarak saptanır. Protokoller her bireyse! hastanın spesifik tanısına dayandırılır ve en etkili tedavi seyrine imkan verir.
DEPRESYON-PANİK ATAK-ANKSİYETEDE TMS TEDAVİSİ 
DEPRESYON TEDAVİSİNDE TMS
Transkranial Manyetik Uyarım, depresyon tedavisinde önemli bir tedavi unsuru olarak yerini almıştır. TMS'nin ilk önce ilaçlara cevap vermeyen ya da tatminkar bir iyileşme sağlanamayan depresyon hastalarında denendiğini ve birçok hastarda belirgin düzelmeler gözlendiği bildirilmiştir.
Son yıllarda Bilim adamları, düzensiz beyin fonksiyonlarını normalleştirecek ve aynen bir bilgisayar gibi resetleyerek, duygu, düşünce, hareket, hafıza gibi birçok beyin fonksiyonunu normal haline getirecek araştırmalar peşindedir. İşte Transkranial Manyetik Uyarım tedavisi ile beyine şok manyetik uyarılar göndererek, beyinin hastalanmadan önceki sağlam durumuna yeniden dönmesi amaçlanmaktadır. Nitekim Amerika’da ki son Dünya Nöroloji Kongresinde Transkranial Manyetik Uyarım (TMU) tedavisinin nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde çığır açacağı vurgulanmıştır.
Transkranial Manyetik Uyarım (TMU) tedavisi, mikro moleküler biyolojik ajanların dengesizliğini ortadan kaldırmakta beyini adet bir bilgisayarı resetler gibi resetlemektedir.
Nevvyork Ulusal Mental Sağlık Enstitüsü (The National institute of Mental Health) yapmış olduğu 3 farklı çalışma da Transkranial Manyetik Uyarım (TMU), depresyon üzerine oldukça etkili olduğu ve ağır depresyonlarda nerdeyse EKT’ye yakın bir düzelme gösterdiğini bildirmişlerdir. Üstelik Elektro Konvulzif Tedavi (EKT) invazif bir yöntem olduğu halde TMU’ nun hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Çalışma ekibinden Dr. Saran Lisanby, gelecek yıllarda TMU' nin, depresyonda en etkili ve yan etkisiz tedavi olarak benimseneceğini belirtmektedir.
Oldukça problemli yan etkilerine rağmen elektroşok tedavisi, uzun süreli şiddetli depresyonda halen en etkili yöntem olarak uygulanmaktadır. Hâlbuki TMU, EKT benzeri düzeltici etkiler sağlamaktadır. Hem de TMU'nun hiçbir invaziv ve agresif yönü olmayıp, bilinen bir yan etkisi yoktur.
Bilinmektedir kı beyinin farklı bölgelerindeki sinir hücreleri birlikte, bir uyum içerisinde hareket etmektedir. Özel olan korteksin yargılama, yapma ve hayatlarımızı planlama işlemlerinde etkili bölgeleri ile limbik sistemin duygular ağırlıklı bölgelerini bağlayan zincirlerdir. Depresyona yönelik bir teori de, depresif duygu durumunun bu zincirlerdeki bir dengesizlikten kaynaklandığını veya bu dengesizliğe bağlı olduğunu belirtmektedir. Tıpkı bir bilgisayarın formatlanması (sıfırlanması) gibi periyodik manyetik uyarımlar sonucu bu bölgelerdeki akımlar yeniden yapılandınlabilmektedir. Hatta Time Dergisi manyetik 'darbelerle depresyon tedavisinden alınan sonuçların hem doktorlar hem de hastalar açısından umut verici olduğunu bildirmektedir.Columbia Üniversitesi’ndeki New York Eyaleti Psikiyatri Enstitüsü’de ve birçok ülkede ki TMU tedavi merkezlerinde; binlerce hastanın TMU ile düzeldiği, bilimsel yayınlarla defalarca deklare edilmiştir.
Sonuç itibariyle Transkranial Manyetik Uyarım, depresyon tedavisinde önemli bir tedavi unsuru olarak yerini almıştır. İlaçlara cevap vermeyen ya da tam düzelmeyen veya ilaç kullanmak istemeyen hastalar için umut ışığı olmuştur. Literatürde ilaçlara dirençli birçok hastanın manyetik stimülasyonla düzeldiğine dair sayısız örnek vardır. Özellikle hamile olan ya da emzirme döneminde olup, ilaç kullanması sakıncalı olan bayan hastaların çok rağbet ettiği bir tedavi yöntemi durumuna gelmiştir.
Depresyon tedavisinde
TMS tedavisi FDI onayı almıştır
ANKSİYETE PANİK BOZUKLUKLARDA TMS
Panik bozukluk, en sık görülen kaygı bozukluklarından biridir. Genellikle hastalar ilaç ve psikoterapiye direnç gösterir ve hastalık kronik ve engelleyici hale gelebilir. Bu yüzden panik bozukluğun tedavisinde yeni yöntemler araştırılmaktadır. Bunlardan biri, beyindeki patolojik nöronal aktiviteye terapötik etki sağlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS)’dur.
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), manyetik atımlarla, uygulandığı bölgedeki -genellikle prefrontal korteks- nöronal kutuplaşmayı giderir ve beyin aktivitelerinin anormal çalışmasını engeller. Böylece duygu durumu değişir ve antidepresan etki görülür. Bu yazıda, panik bozukluklar üzerine yapılan çalışmalardan bazıları özetlenmiştir. Bir çalışmada, sağ dorsolateral prefrontal kortekse TMS uygulandığında, 4 hafta süren, gözle görülür bir iyileşme olduğunu rapor edilmiştir. TMS düşük sıklıkta uygulandığında, uygulanan bölgedeki metabolizmayı düşürerek, hastalık semptomlarının yoğunluğunu azalttığı görülmüştür. Benzer bir çalışmada TMS’nin kaygıyı azalttığı fakat kaygı giderici etkisinin kısa ömürlü olduğu rapor edilmiştir. Başka bir çalışmada, panik bozuklukla beraber depresyon semptomları gösteren bir grup hastada, sol prefrontal kortekse yüksek sıklıkta TMS uygulanmış ve paniğe bağlı işlev bozukluğunda hafifleme görülmüştür.Panik bozuklukta TMS uygulaması ile ilgili birçok çalışma yapılmış fakat her çalışmada daha fazla uygulama gerektiği rapor edilmiştir. Bunun nedeni panik bozukluğun farklı nörofizyolojik anormallikler göstermesi olabilir. Halen TMS’nin sıklığı, yoğunluğu ve uygulandığı bölge ile ilgili farklı çalışmalar yapılmaktadır
KLİNİĞİMİZ de bu tedaviler bugüne kadar anlatılan hastalık durumlarına sahip kişilere tedaviye dirençli durumlarda uygulanması düşünülmüştür 
PARKİNSONDE ‘TMS’ TEDAVİSİ
Parkinson da TMS uygulamaları, pil yerleştirerek içerden yapılan uyarımın, dışardan yapılması şeklinde daha pratik ve çok daha ekonomik alternatifidir. TMS de pil takılması esnasında görülen yan etkiler de görülmemektedir ve non-invazif bir uygulamadır. Ayrıca TMS sadece titreme üzerine değil, parkinsonun diğer tüm belirtilerini azaltıcı etkileri vardır. Örneğin motor korteksde ağız hareketlerinin merkezi olan bölgeye manyetik uyarı verildiğinde kişinin konuşma becerilerinde ciddi yükselmeler olmaktadır.
Parkinson hastalığında uygulama yerleri çeşitli kliniklere göre ufak ta olsa farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı uzmanlar sol prefrontal kortekse ve her iki hemisferin motor bölgelerine (çiftli yanlı frontoparietai bölgeler) uyarı verirken bazıları da sadece sol prefrontal bölgeye ve başın tam tepe bölgesinin (verteks) 5 cm önüne uyarı verilmesi taraftarıdırlar. Tepe bölgesine verilen manyetik uyarılar derin beyin yapılarını, bazal ganglionları ve siyah çekirdeği etkileyerek belirtiler üzerinde önemli düzelmeler sağlamaktadır.
Bizim klinikte yıllardır oluşturduğumuz tecrübelere göre, prefrontal bölge ve motor bölgelere verilen uyarılar daha çok tremor üzerine, tepe bölgesinin önüne yapılan tedaviler ise bradikinezi ve rijidite üzerine etkili olmaktadır.
TMS tedavisi, ilaçlara rağmen yürümede ve konuşmada güçlük çeken, titremeler nedeniyle günlük aktivitelerini yapamayan hastalar üzerinde olumlu düzelmeler oluşturmaktadır. TMS seansları uyguladığımız hastalar içerisinde daha ilk seansda bile şaşılacak düzeyde düzelme sağlayan çok hasta örneğimiz olmuştur. TMS tedavisinin, derin beyin stimülasyonuna (DBS) da üstünlükleri vardır. DBS’nin etkisi daha çok tremor üzerine olup, hareket yavaşlaması üzerine fazla etkisi yokken, TMS hem titremeler üzerine hem de hareket yavaşlaması üzerine düzeltici etkiler göstermektedir. Üstelik TMS ile arka planda eğer bir depresyon durumu var ise tedavi ile bu da düzelebilmektedir. Çünkü TMS’nin depresyonu ortadan kaldıran etkileri malumdur.
TMS tedavisi uygulanan Parkinson hastalarında ilaçlar kesilmemelidir. Tedavinin ilaçlarla olumsuz etkileşimi söz konusu değildir. Çoğunlukla ilaçlara duyulan ihtiyaç da azalmaktadır. Bu nedenle ya kullanılan ilaçların dozu azaltılmakta ya da sayısı eksiltilmektedir. ilaç dozlarında azalmaya da ilaç kesilmesine de asla gidilmemelidir. 
MİGRENDE ‘TMS’ TEDAVİSİ
Amerika(Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi FDI) ve Avrupa’da migren baş ağrısında onay almış tek ilaçsız tedavinin Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) Tedavisi olduğuna dikkat çekilmiştir
“Bu tedaviyi tamamlayan hastalarda migren ağrısının şiddeti ve sıklığı yok denilecek kadar azalıyor" dedi.
Tedavisi zor olan migren baş ağılıları için iki çeşit ilaç tedavi mevcut. Bunlardan birinci ilaç tedavisi şekli ani başlayan migren baş ağrısı atağını durdurmaya yönelik olup, diğer ilaç tedavisinde ise aylık ağrıların sıklığını azaltmaya yönelik önleyici ilaç tedavisidir ilaç tedavisi zor ve sürekli takip gerektirir bir durum olduğundan dolayı günümüzde migren baş ağrısına yönelik başka tedavi seçeneklerini gündeme getirmiştir.
30 yıldır beynin bazı bölgelerine uygulanan Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) uygulamasının migren baş ağrısında başarılı olduğu saptanmıştır. Aralık 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı U S. Food and Drug Administratıon ((Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi FDA) migren tedavisinde TMU uygulamasını onaylamıştır. Ocak 2014 tarihinde ise İngiltere'de migren baş ağrısı tedavisinde TMU uygulaması onay almıştır" dedi.
“İKİ ÇEŞİT TMU UYGULAMASI MEVCUT. "Beyinde ağrı oluşturan bölüme kafatasının dış kısmından saniyelik bir magnetik uyarım ile uygulama yapıldığını kaydederek, “Burada hedeflenen beynin kendi içinde migren baş ağrısını başlatan bölgedir. İlaç tedavisinde olduğu gibi migren tedavisinde iki çeşit TMU uygulama mevcut. Bunlar: sTMU ve rTMU. sTMU denilen uygulamada başın arka kısmına tek bir seferde magnetik uyarı verilir. Bu uygulama daha çok ani başlayan migren ağrısı sırasında yapılır. Yani migrenin akut atak tedavisinde kullanılır. Yapılan çalışmalarda ani başlayan migren baş ağrısının bu sTMU uygulaması ile yüzde 60 civarında hemen kesildiği tespit edilmiş. Ağrısı kesilmeyen kişilere ikinci kez uygulama verildiğinde ağrı tamamen durdurulmuş. rTMU denilen ikinci uygulama ise yine başın arka kısmına tekrarlayıcı magnetik uyarılar verilir. En az 20 dakikalık bir süre içinde tekrar tekrar magnetik uyarım uygulanır. 10 ile 20 seans olarak devam eden bir tedavi kürü yapılması gerekir. Tedaviyi tamamlayan hastalarda migren ağrısının şiddeti ve sıklığı yok denilecek kadar azalıyor” diye konuştu.
Amerika ve Avrupa’da migren baş ağrısında onay almış tek ilaçsız tedavinin Transkraniyal Manyetik Uyarım’ (TMU) Tedavisini olduğunu vurguladı. 
TİNİTUS (ÇINLAMADA) TEDAVİSİNDE TMS
Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) toplumda yaygın şekilde gözlemlenmektedir. Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) tedavileri için geçmişte pek çok yöntem denenmiş bunun yanı sıra klasik ilaç ileride dahil yeterli sonuç efde edilememiştir. Tinnitusta ( çınlama /uğuldamada ) r-TMS önemli bir tedavi şeklidir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında başarı oranı çok yüksektir. Ayrıca kişilerin kendileri tarafından uyguladıklarılalternatif tedavilerde de yeterli sonuç elde edilememektedir. Ayrıca kişiler sıklıkla hekimler tarafından tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın” gibi klişeleşmiş ifadelerle karşı karşılaşmaktaydılar Hiçbir tedaviyle düzelmeyen kulak çinlamalarina TMS uygulanmis ve pek çok hastada belirgin düzelmeler elde edilmiş. Ayrıca yasa bagli gelişen işitme kayiplari da TMS ile düzelmeler gözlenmiştir.
Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) tedavisinde r- TMS cihazı ile kulaktaki çınlamanın nedenine bağlı olarak % 65 - 70 lere varabilen başarılar elde edilebilmektedir. Tinnitus tedavisinde TMS tedavisi FDI onayı almıştır
r-TMS tedavisi nasıl uygulanır?
Öncelikle tinnitus neden olan sorun tespit edilmelidir. Tinnitusta muayene ve anemnez sonrasında hakkında ön bilgi sahibi Olmaktayız Tetkik aşamalarından sonra durumu belirlenmiş hastalarda, r-TMS tedavisi almasına karan veri lirse, kişi bu tedavi
İçin zaman ayırması gerekir. Tedavi genellikle günlere bölünerek 10 seans süren ardışık tedavi şekli uygulanır. Hastalığın  nedeni,şiddeti, süresine göre değişik uygulama şekilleri vardır. Bizim uygulamamızda süreç tetkiklerle beraber 12 ile 14 gün arasında değişmektedir. Her bir seans ortalama 20-35 dakika kadar sürmektedir. Bu işlem hasta bir koltukta oturur ve uyanık  halde iken uygulama yapılır. Ağrı sızı vermez. Çok nadir uygulama noktasındaki akımın geçiş bölgesinde bulunan kasların  etkileşimi bağlı geçici bir baş ağrısı oluşabilmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra hasta işine dönebilir.
UNUTKANLIKTA (BUNAMA)(DEMANS)-ALZHEIMER
TİPİ BUNAMADA TMS
Demans gibi nörodejeneratif (bozukluklarda görülen kognitif becerilerdeki bozulma doğru uygulama ve yöntemle yapılan TMS etkisiyle iyileştirilebjilmektedir.
Bunama Nörodejeneratif bozukluklardan en bilinenleri Alzheimer (AH) ve Parkinson benzer özelliklere sahiptir. Daha çok yaşlı nüfusu etkiler ve yavaşça ilerler. Beyinde yapısal ve işlevsel değişimlere neden olur. Alzheimer ve Parkinson’da kognitif işlevlerdi bozulma, psikolojik ve davranışsal problemler gözlenir. Demans tanısı almamış fakat kognitif becerileri yaşıtlarına ve eğitim düzeyine göre beklenenin altında olan kişiler ise hafif kognitif bozulma (MCI) grubuna girerler.
Çeşitli beyin görüntüleme çalışmaları MCI ve AH de görülen bellek bozukluklarının sağ DLPFC'deki aktivasyon artışıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Tran^kranyal manyetik uyarım (TMS) beyin işlevlerini değiştirebilen girişimsel olmayan bir yöntemdir. Birçok psikiyatrik bozuklukta terapötik amaçlı kullanılmaktadır TMS klinik etkisinin yanı sıra kognitif performansı artırıcı bir etkiye de sahiptir
MCI hastasıyla yapılan bir vaka çalışmasında 2 hafta boyunca inferior parietal loba toplam 10 seans (günde 2000 darbei) uygulanan yüksek frekans tekrarlayan TMS (rTMS)nin bellek performansında artış sağladığı gösterilmiştir. Sağ DLPFC'yi baskılayan bir başka rTMS çalışmasında sözel ve sözel olmayan tanıma belleği görevlerinde başarının (arttığı gösterilmiştir.
Çalışmaların neredeyse tamamında rTMS'nin dorsolateral prefrontal korteks üzerine yüksek frekans uyarım (eksite edici) uygulanmaktadır Yaşlılarda yağılan rTMS çalışmalarında daha çok biiateral uyarım tercih edilir çünkü bir teoriye göre yaşlılarda hemisferik asimetri azalmaktadır. Ayrıca rTMS’nin hafif demans hastalarında daha etkili olduğu, ileri kognitif bozulma gösteren demans hastalarında beyin plastısitesinin değişiminin zor gerçekleştirildiği gösterilmiştir.
2-6 yıllık Alzheimer geçmişi olan hastalarda DLPFC bölgesine biiateral (sağ ve sol) yüksek frekansta uygulanan uyarımın demansa bağlı bozulma gösteren kognitif|performansta (bellek, dikkat gibi; olumlu yönde artış sağladığı gösterilmiştir. Bu iyileşme halinin İ3 aylık takip sonunda da korunduğunu gösteren bir çalışma bulunmaktadır.
Parkinson hastalarında yapılan|TMS çalışmaları depresyon tedavisine odaklanır
Parkinson hastalarında yapılanjçaiışmalar sol DLPFC bölgesine yüksek frekansta uygulanan uyarımın depresyon ve anksiyete skorlarında düşüş sağladığın, yanı depresyon semptomlarını azalttığını göstermiştir
Parkinsoniu hastalarda depresyon tedavisinde kullanılan Fluoxetin (antidepresan) ve rTMS karşılaştırması yapan bir çalışmada rTMS'nin Parkınsonda depresybnu daha etkin tedavi ettiği gösterilmiştir.
BEYİN FELCİ (İNMEDE) VE OMURİLİK FELCİNDE
TMS TEDAVİSİ
İnme yani felç hastalığı, beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla birlikte, beyne giden kan akımının gidişinin yal/aşlaması ya da durması sonucunda meydana gelmektedir. Ayrıca beyin damarlarından birinin ani şekilde yırtılarak, kanın beyin dokusu içine akması sonucu da oluşabiliyor ve buna halk arasında beyin kanaması deniyor. İşte felçli hastalara ilk (akut) dönem tedavisinden sonra uygulanacak transkranial manyetik uyarım(TMU), tedavi de ve dolayısıyla iyileşmede çok önemli gelişmeler gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle tıbbi teknolojinin ileri düzeyde olduğu ülkelerde TMU’nun büyük önem kazandığı ve gitgide yaygınlaştığı görülmektedir. TMU tedavisi alan hastalarda felçli olan beden kısmında şaşırtıcı bir şekilde düzelmeler olmakta, hastaların konuşma ve dil becerileri artmakta, zihinsel yetenekleri yükselmektedir. Tıkalı olan damar bölgesine olah TMU uygulamasının, tedavi edici çok büyük özellikler gösterdiği SPECT yöntemi ile de ispatlanmıştır. Bu yöntemle TMU uygulanan beyin bölgesinde kan dolaşımının arttığı ve o bölgedeki metabolizmanın yükseldiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla TMU, felçli hastaların tedavisinde de başarı ile uygulanmaktadır TMS (transkranial manyetik stimülasyon) uygulaması şeklinde beyin hastalarına uygulandığını ve olumlu sonuçlar alındığını açıkladı. TMS ile tedavi yönteminin ilk defa 1980 yılında İngiliz nörolog Dr. Anthony Barker tarafından gündeme getirilmiştir “TMS tedavi teknikleri gelişmeden önce de zaten magnetoterapi ile vücudun muhtelif kısımlarına manyetik akım verilerek tedavi yapılıyordu. Magnetoterapi, halen fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin oldukça yoğun şekilde kullandıkları tedavi yöntemlerinden biri durumundadır. Magnetoterapinin damarları daraltıp ya da genişleterek kan akımını düzenlediği, iltihap kurutucu (antienflamatuar) ve ödem çözücü (antiödem) aktivite gösterdiği, iyileşmeyi hızlandırdığı, hücre zarlarındaki metabolik iyon geçirgenliğini ayarladığı, ayrıca hormonal ve enzimatik süreçleri düzenleyici bir etki gösterdiği bilinen bir gerçektir. İşte bu gelişmelerin neticesinde beden üzerine bu kadar olumlu tedavi etkileri olan manyetik akımı, acaba beyin için de kullanabilir miyiz diye düşünen araştırmacılar son 15 yıl içinde binlerce çalışma yapmışlar ve transkranial manyetik stimülasyonun beyin içindeki milyarlarca hücre arasındaki mikromolekuler biyolojik ajan dengesini düzenlediği, beyin içi nöronal yollarda serotinerjik, noradrenerjik ve dopaminerjik düzenleme yaptığı, bunlardan hangisi eksik ise onun enzimatik olarak üretilmesini teşvik ettiğini tespit etmişlerdir” dedi 
. Kaynaklar. Guidelines Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) Jean-Pascal Lefaucheur a.b.ft , Nathalie Andre-Obadia c,d Andrea Antal e , Şamar S. Ayache a,b , Chris Baeken f,g , David H. Benninger h , Roberto M. Cantello i , Massimo Cincotta j, Mamede de Carvalho k , Dirk De Ridder l,m Herve Devanne n,o , Vincenzo Di Lazzaro p , Sasa R. Filipovic' q , Friedhelm C. Hummel r, Satu K. Jaaskelainen s , Vasilios K. Kimiskidis t, Giacomo Koch u , Berthold Langguth v . Thomas Nyffeler w, Antonio Oliviero x , Frank Padberg y , Emmanuel Poulet z,aa, Simone Rossi ab, Paolo Maria Rossini ac.ad, John C. Rothvvell ae. Carlos Schönfeldt-Lecuona af. Hartwig R. Siebner ag.ah, Christina W. Slotema ai, Charlotte J. Stagg aj, Josep Valls-Sole ak, Ulf Ziemann al, VValter Paulus e,1 . Luıs Garcia-Larrea d,am,1